Az eredeti alapító dokumentum (1991) a doktori program fő céljaként azt tűzte ki, “hogy a kronologikus eseménytörténeti szemléletet felváltsa a problémacentrikus megközelítés. A hosszú időtartamú folyamatok vizsgálatával kívánja ellensúlyozni a szűkebb korszakra koncentrálódó specializáció hátrányait… Nagy fontosságot tulajdonít a komparatív módszerek széleskörű alkalmazásának, ami megkönnyíti a magyar történelmi folyamatok európai, közép-európai összefüggéseinek alapos feltárását. A doktoranduszok megismerkednek a társadalomtörténet hazai és külföldi klasszikusainak munkásságával, míg a történetírás új irányzatainak, a társadalomtörténet más ágainak megismertetésével horizontjuk tágítását és a fiatal történésznemzedék szemléleti megújulását kívánjuk elősegíteni…”

Az eredeti program célkitűzései ma is aktuálisak. A szemléleti fordulat igénye, amely a nemzetközi történetírásban a hatvanas évektől az “új történetírások” megjelenésével vette kezdetét, mindmáig nem vesztette el létjogosultságát. Legfeljebb az elmúlt évtizedben a történetírás legújabb fejlődése további feladatokat ró egy korszerű társadalom- és gazdaságtörténeti doktori program összeállítóira. A hosszú időtartamokban gondolkodó, makrostrukturális (analitikus) történelem mellett ismét aktuális lett a rövid időtartam (az eseménytörténet), a kis lépték (mikrotörténelem) és újra előtérbe került a narráció, az elbeszélt történelem. Az eredeti program hangsúlyozott új iránti nyitottsága kötelez bennünket arra, hogy ezeket a legújabb áramlatokat és irányzatokat is megismertessük doktoranduszainkkal.

A PhD képzésben meghatározó szerepet játszó tutoriális foglalkozások mellett erős elméleti, módszertani képzést nyújtunk, olyat, amely áttekinti a legfontosabb témák historiográfiáját, a tudományág legújabb nemzetközi fejlődéstendenciáit, az irányzatok jelenlegi állását stb. Emellett kiemelten forráscentrikus programot állítottunk össze, hiszen a társadalom- és gazdaságtörténeti forrástani ismeretek elsajátítására az alapképzésben kevéssé nyílik mód.

Korábban a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program elsősorban várostörténeti specializáltságú volt. Jelenleg a kínálat bővítésével, az alternativitás lehetőségének biztosításával kívánjuk a programot a jelentkezõk számára vonzóbbá és a felvettek számára hasznosíthatóbbá tenni. Ennek keretében olyan új stúdiumokat honosítottunk meg, mint a mikrotörténelem, a vállalattörténet (Business History), a mindennapi élet története (Alltagsgeschichte) vagy az orális történelem (Oral History).

A PhD Program a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékhez kapcsolódik. Az ELTE BTK az egyetlen bölcsészeti kar ma Magyarországon, ahol ilyen jellegű önálló tanszék működik, s alapításától kezdve mindmáig maga mögött tudhatja a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület által mozgósítható szellemi és hálózati energiákat. Nálunk egy történészhallgatónak tanulmányai során két szemesztert kell a Tanszék óráiból az alapképzésben felvenni. Egy gazdaság- és társadalomtörténeti tárgyú PhD programnak az alapképzés hiányait pótló funkciót is be kell töltenie. A tanszékhez kötődik szervezési szempontból az alapképzésben a Történeti Antropológia Program is, amelynek választható tárgylistája sokszínű előképzést nyújt.

A tanszék alapítója, Bácskai Vera, nyugdíjba vonulásáig a Társadalomtörténeti Doktori Program vezetője volt, s mint professzor emeritus továbbra is aktívan részt vesz az újjáalakult Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program munkájában. 2001. február 1-je óta a programot Kövér György habilitált egyetemi docens vezeti.

A felvételi jelentkezéskor kérjük minden felvételizőtől szakdolgozatának (vagy azóta készült nagyobb lélegzetű publikációjának) leadását a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék titkárságán.